Dịch Vụ Chăm Sóc Cây Cảnh Tấn Phát

Hotline: 0917.543.555
My image My image My image

Liên Hệ

Loại Dịch Vụ
Bạn là khách hàng mới?
Địa chỉ email của bạn:

Tr??c tiên D?ch v? Ch?m Sóc cây c?nh T?n Phát xin g?i ??n Quý khách hàng l?i chào trân tr?ng nh?t và l?i c?m ?n chân thành ??n quý v? ?ã, ?ang quan tâm ??n d?ch v? c?a chúng tôi. 

V?i ??i ng? nhân viên có kinh nghi?m lâu n?m trong l?nh v?c tr?ng và ch?m sóc cây c?nh. D?ch v? Ch?m Sóc cây c?nh T?n Phát s? làm hài lòng nh?ng khách hàng khó tính nh?t Quý khách hàng b?n r?n, không có qu? th?i gian dành cho vi?c ch?m sóc, b?o d??ng cho khu v??n c?a mình, D?ch v? Ch?m Sóc cây c?nh T?n Phát s? cung c?p t?i quý khách hàng các d?ch v? cây c?nh sau:

- C?t t?a cành, t?o dáng cây c?nh.

- C?t và nh? c? d?i, phun thu?c d??ng cây, bón phân thích h?p cho t?ng lo?i cây c?nh ?? cây lá xanh t??i.

- Ki?m tra tình hình sâu b?nh c?a cây và x? lý k?p th?i ?? tránh lây lan. - T? v?n cho quý khách h??ng ch?m sóc v??n phù h?p và hi?u qu?.

- Ch? ?? ch?m sóc cây c?nh ??nh k? tùy theo t?ng môi tr??ng thích h?p c?a t?ng lo?i cây c?nh ??m b?o t?t nh?t.

- T? v?n ch?m sóc và thi?t k? sân v??n. Hãy liên h? v?i chúng tôi khi quý v? có nhu c?u!

dich vu cham so cay canh

Cách Ch?m Sóc Cây C?nh T?i Nhà:

Ch? m?t khu v??n nh?, nh?ng ch?u cây ??t trong kho?ng sân hay bên b?u c?a c?ng khi?n ngôi nhà trông mát m?t h?n. Nh?ng n?u không bi?t cách ch?m sóc, chúng s? khó ra hoa và t?o m?t màu xanh rì nh? mong mu?n.

1. C?t t?a th??ng xuyên  

 C?t b? lá úa, h? ?? cành lá trông xanh m??t và tràn ??y s?c s?ng. Nên m?nh d?n lo?i b? nh?ng cành hoa nh?, èo u?t ho?c héo r?. Cách này không ch? làm không gian thoáng ?ãng mà còn giúp cây sinh tr??ng t?t h?n. Nh?ng cành lá không còn kh? n?ng t??i t?t tr? l?i b? lo?i b? s? t?o ?i?u ki?n cho cây dùng ch?t dinh d??ng nuôi các cành hoa khác. C?t t?a th??ng xuyên còn giúp h?n ch? mu?i, côn trùng ?n n?p trong nh?ng ch?u cây. Nh? v?y, s?c kho? c?a gia ?ình b?n c?ng ???c ??m b?o.

2 Ch?n n?i nhi?u ánh sáng          

M?t khu v??n tràn ng?p ánh sáng m?t tr?i là y?u t? ??u tiên ?? cây tr?ng sinh tr??ng và phát tri?n t?t. ??u tiên, b?n c?n ch?n kho?nh ??t thoáng ?ãng, gió mát và ?ón nhi?u ánh n?ng m?t tr?i ?? cây xanh có th? quang h?p. Khi ?y, cây m?i sinh tr??ng t?t, xanh um và kho? m?nh. H?n n?a, ánh sáng m?t tr?i còn phát huy t?i ?a kh? n?ng t?o di?p l?c c?a cây, làm trong lành b?u không khí xung quanh nhà.

3 ??t t?t          

Cách ??n gi?n giúp b?n ch?n lo?i ??t t?t là dùng tay bóp m?t chút. N?u th?y t?i x?p, m?n màng là lo?i t?t. N?u tr?ng trong ch?u, nên lót bên d??i chút ??t b?t x? d?a r?i ??n ??t th?t. Sau ?ó, ph? ti?p m?t l?p ??t x? d?a ? trên cùng. Nh? th?, ch?u cây v?a s?ch s?, v?a không úng n??c. Tr??ng h?p tr?ng trong v??n, b?n c?ng ph? m?t l?p ??t x? d?a lên trên cùng ?? gi? ?m cho ??t. Chúng s? giúp cây t??i t?t h?n.

4 Ch?n v? trí ??t ch?u          

 ?? không gian hài hoà và không ??n ?i?u, b?n tránh ??t ch?u hoa m?t cách tu? h?ng. Cách b? trí thông minh là ch?u cao ??t bên trong, còn ch?u th?p ??t bên ngoài, hoa th?p xen v?i cây b?i th?p, hoa cao ?? chung v?i cây thân cao. Nh? v?y, cây l?n s? không che h?t n?ng c?a cây nh?. Nh?ng ch?u hoa bé h?n n?a, b?n nên ??t trên nh?ng t?ng ?á c?nh cao. Cách này v?a t?o nét khác l?, v?a d? ch?m sóc và tránh b? úng n??c, làm cây ch?t.

5 S? d?ng phân bón ?úng lúc          

 Không nên bón phân thúc ra hoa ho?c làm xanh lá quá th??ng xuyên cho hoa c?nh. N?u không ?? ki?n th?c, vi?c l?m d?ng này có nguy c? t?o ra hi?u qu? ng??c. Cây héo lá và ch?t là ?i?u khó tránh kh?i. T?t nh?t, nên bón m?t ho?c hai l?n/tháng. Ch?n ?úng lo?i phân và bón cách g?c kho?ng 10cm. T??i ??m n??c sau khi bón ?? hoà tan ??u trong ??t, giúp r? d? dàng h?p thu. Sau khi bón, nên ?? ch?u n?i thông thoáng, tránh t?m tay tr? em. N?u làm trong v??n, nên bón vào bu?i sáng, tránh lúc tr?a n?ng g?t.

6 Ch?n bình nh? th? nào?          

Màu s?c, ki?u dáng bình tu? thu?c vào m?c ?ích, v? trí ??t ch?u. Nh?ng kích c? tu? thu?c vào lo?i cây b?n tr?ng. Ch?u quá to so v?i cây s? d?n ??n tình tr?ng úng n??c ho?c phân bón không phát huy tác d?ng. Lo?i quá bé s? không ?? ch? cho r? phát tri?n. Cây có th? ch?t do không sinh tr??ng ho?c r? phát tri?n và ?âm m?nh, gây n?t, v? bình. Nên tham kh?o v?i nhà v??n ?? ch?n lo?i ch?u thích h?p. Hãy nói rõ b?n ??nh tr?ng cây gì, h? s? cho nh?ng l?i khuyên h?u ích.

7  Ch?n d?ng c? làm v??n phù h?p          

C?n trang b? ??y ?? d?ng c? làm v??n ?? vi?c ch?m sóc cây c?i, hoa c?nh d? dàng và an toàn h?n. Chúng v?a giúp b?n thao tác tho?i mái, h?p v? sinh, v?a b?o v? tay khi ti?p xúc v?i phân hoá h?c. Nh?ng d?ng c? b?n c?n ph?i có nh?: g?ng tay, x?ng, kéo, bình t??i n??c... L?u ý: Nên mua d?ng c? phù h?p v?i di?n tích v??n. N?u v??n r?ng, b?n nên trang b? lo?i l?n ?? rút ng?n th?i gian ch?m sóc. V?i n?i v?a ph?i, lo?i nh? s? giúp b?n d? s? d?ng h?n 

M?i Chi Ti?t Xin Liên h?:

D?ch v? ch?m sóc cây c?nh, di?t côn trùng t?i nhà, sân v??n, c? quan, nhà hàng, khách s?n.. T?n Phát

DC: 111 Tr??ng ??nh – Ph??ng 7 – Qu?n 3 – TPHCM.

DC V??n ??m: 191/87 Xã Phú S?n – Ch? Lách – B?n Tre.

 

For people who don't understand UA shoes are real just not in the system saying there real or fake UA are real shoes and cheaper than buying the shoes in system for 000

DT:  0917.543.555

Email: Dichvuchamsoccaycanhtanphat@gmail.com – tuanckbonsai@yahoo.com.vn

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.