Dịch Vụ Chăm Sóc Cây Cảnh Tấn Phát

Hotline: 0917.543.555
My image My image My image

Liên Hệ

Loại Dịch Vụ
Bạn là khách hàng mới?
Địa chỉ email của bạn:

Tr??c tiên D?ch v? t? v?n cây phong thu? - D?ch v? Ch?m Sóc cây c?nh T?n Phát xin g?i ??n Quý khách hàng l?i chào trân tr?ng nh?t và l?i c?m ?n chân thành ??n quý v? ?ã, ?ang quan tâm ??n d?ch v? c?a chúng tôi.

?? cân b?ng không khí c?ng nh? giúp con ng??i ???c s?ng trong m?t không gian thân thi?n v?i môi tr??ng thì nh?ng ch?u cây nh? trang trí v?n phòng là m?t vi?c làm vô cùng c?n thi?t.

Air Jordan 1 Retro High Shadow,air Jordan 1 Retro High Flyknit Shadow,555088-013 Quality Inspection OG Original Color Air Jordan 1 Retro High OG Shadow Import Material http://jordanshoescheap4sale.com/153-Air-Jordan-1-Retro-High-Shadow-Air-Jordan-1-Retro-High-Flyknit-Shadow-555088-013-Quality-Inspection-OG-Original-Color-Air-Jorda.html

C?ng ít ai bi?t ??n vi?c ??t nh?ng ch?u cây nh? trong v?n phòng c?ng có tác d?ng “c?i thi?n” v?n th? cho không gian làm vi?c.

Ví d? ch? ng?i c?a b?n quay l?ng v?i c?a ra vào, b?n có th? ??t m?t ch?u cây c?nh nh? ?? t?o c?m giác tho?i mái và t? tin khi làm vi?c.

Trên bàn làm vi?c b?n c?ng nên ??t m?t vài ch?u nh? xinh nh? hoàng kim cát, v?n niên thanh… ?? t?o b?u không khí trong lành cho góc làm vi?c c?a b?n, bên c?nh ?ó vi?c ??t cây c?ng có th? giúp gi?m b?t nh?ng nguy h?i do b?c x? gây ra nh?:

Cay phong thuy

Cây th??ng xuân – cây v?n niên (English Ivy (Hedera helix)
L?i ích: Làm s?ch không khí
Ánh sáng: Gián ti?p
Ch?m sóc: D? dàng

English Ivy là lo?i cây ph? bi?n ? các n??c châu Âu. Các ki?m nghi?m t?i ??i h?c Georgia cho hay, Enlish Ivy ??c bi?t hi?u qu? trong qua trình h?p th? các h?p ch?t h?u c? d? bay h?i (VOCs) hay các ch?t gây ô nhi?m không khí do máy tính ho?c các thi?t b? v?n phòng t?o ra có th? gây ?au ??u và bu?n nôn.

Thi?t m?c lan – Hoàng tâm ?i?p (Golden Pothos)
L?i ích: làm s?ch không khí
Ánh sáng: Gián ti?p
Ch?m sóc: D? dàng

Các nhà nghiên c?u bang Penn ?ã tìm ra r?ng, lo?i cây này có tác d?ng gi?m l??ng ozone bên trong nhà. ?ây là lo?i cây r?t d? tr?ng, lá hình tim màu vàng hay màu kem.

Gi?ng cây này hút monoxide de carbonne r?t hi?u qu? (75%), và hút các ch?t khác nh? benzene, toluene, formalhelyde t? các máy móc thi?t b? v?n phòng.

Khi bài trí cây c?nh, hoa c? trong v?n phòng, b?n nên chú ý ??n t? lên k?t h?p màu s?c. B?n nên ch?n nh?ng lo?i cây hoa có s?c màu t? nhiên, xanh t?t và d? s?ng ?? d? dàng t?o v??ng khí cho v?n phòng.

Tuy nhiên, không nên bài trí quá nhi?u cây xanh trong phòng làm vi?c s? gây m?t m?i và bí bách cho không gian có nhi?u ng??i. Vi?c bài trí cây v?i t? l? h?p lý thì tài v?n và nhân v?n trong v?n phòng có th? phát tri?n t?t nh?t.

?? cây trong v?n phòng ???c phát tri?n t?t thì ?i?u ki?n c?n là n??c và ánh sáng. Hãy luôn ??m b?o cây s?ng trong v?n phòng ???c ?? n??c, ánh sáng và s? l?u thông không khí.

Bên c?nh ?ó, h??ng ??t cây c?ng có vai trò quan tr?ng nh? y?u t? ánh sáng và n??c. Tùy vào h??ng phát tri?n trong cu?c s?ng ?? b?n có th? ??t cây theo ph??ng v? thích h?p.

Bài trí cây c?i ? h??ng ?ông (hành M?c) s? giúp kh?e m?nh.

Bài trí cây c?i ? h??ng ?ông-Nam (hành M?c) s? giúp phát tri?n tài v?n.

Bài trí cây c?i h??ng B?c (hành Th?y) s? nghi?p s? g?p nhi?u thu?n l?i, may m?n.

L?u ý: Vì hành M?c và hành Kim, hành Th? t??ng kh?c nên c?n tránh bài trí cây c?i ? góc Tây Nam, ?ông B?c và v? trí gi?a phòng. T?t nhiên c?ng nên tránh bài trí ? ph??ng v? hành Kim – h??ng Tây và Tây B?c

M?i Chi Ti?t Xin Liên h?:

D?ch v? t? v?n cây phong thu?, ch?m sóc cây c?nh, sân v??n, c? quan, nhà hàng, khách s?n.. T?n Phát

DC: 111 Tr??ng ??nh – Ph??ng 7 – Qu?n 3 – TPHCM.

DC V??n ??m: 191/87 Xã Phú S?n – Ch? Lách – B?n Tre.

 

They're shoes there's no difference in expensive and cheap shoes

DT:  Mr Tu?n 0917.543.555

Email: Dichvuchamsoccaycanhtanphat@gmail.com – tuanckbonsai@yahoo.com.vn

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.