Dịch Vụ Chăm Sóc Cây Cảnh Tấn Phát

Hotline: 0917.543.555
My image My image My image

Liên Hệ

Loại Dịch Vụ
Bạn là khách hàng mới?
Địa chỉ email của bạn:

Tr??c D?ch V? T? V?n Thi?t K? Sân V??n Ti?u C?nh T?n Phát xin g?i ??n Quý khách hàng l?i chào trân tr?ng nh?t và l?i c?m ?n chân thành ??n quý v? ?ã, ?ang quan tâm ??n d?ch v? c?a chúng tôi. 

Ti?u c?nh trong nhà

Ti?u c?nh không ch? góp ph?n t?o ?i?m nh?n cho không gian mà còn giúp cu?c s?ng c?a b?n thêm trong lành, xanh mát, ?? b?n trút b? cái b?i b?m và v?i vã c?a cu?c s?ng hi?n ??i.

Nike Auto Racing Shoes,nike Zoom Racing Road,nike Supreme Erflyte Lightweight And Breathable Casual Racing Shoes Nike Auto Racing Shoes,nike Zoom Racing Road,nike Supreme Erflyte Lightweight And Breathable Casual Racing Shoes

Ti?u c?nh trong nhà ph? không ch? ??n thu?n là nh?ng ch?u hoa, nh?ng cây ki?ng ??p ???c bài trí h?p lý trong nhà mà c?n nhi?u ??n kh? n?ng t? ch?c và bài trí c?a b?n ?? mang ??n nhi?u ch?t thiên nhiên vào nhà. ?ó có th? là nh?ng khúc g?, nh?ng viên s?i, nh?ng hòn ?á cu?i và ánh ?èn nh? nhàng cho không khí trong ngôi nhà thêm êm d?u và tho?i mái.

Nh?ng ch?u cây, ng?n c? cùng nh?ng viên s?i tr?ng tròn s? làm b?ng sáng m?t góc khu?t nào ?ó trong ngôi nhà b?n. T?o ti?u c?nh không ph?i quá khó nh?ng c?ng không ph?i ??n gi?n. ?? s?c xanh luôn chan hòa trong t?ng không gian, b?n nên ch?n nh?ng lo?i cây c? d? s?ng, xen vào ?ó là nh?ng cành hoa, cành cây khô, cây nh?a ?? ti?u c?nh nhà b?n thêm duyên dáng và cu?n hút h?n.

? b?t c? v? trí nào trong nhà, khi có s? góp m?t dù là nh? nh?t c?a thiên nhiên, hoa lá c?ng mang ??n cho b?n c?m giác th? thái và d? ch?u.

Ti?u c?nh không ch? góp ph?n t?o ?i?m nh?n cho không gian mà còn che b?t nh?ng khi?m khuy?t còn t?n t?i trong nhà b?n. Có th? là ? góc t??ng, g?m c?u thang, kho?ng di?n tích khiêm t?n c?nh c?a s?... v?i t?t c? nh?ng hình dáng khác nhau ??u có th? t?o nên nh?ng ti?u c?nh ??p và lãng m?n cho ngôi nhà n?i ph? xá t?p n?p.

Khi di?n tích tr? thành bài toán khó gi?i cho nh?ng ng??i s?ng trong ?ó thì vi?c "tranh th?" ??a t?ng ng?n c?, nhành hoa vào không gian s?ng nh? h?p  nh? v?y càng tr? nên khó h?n. Nh?ng dù luôn ??i m?t v?i s? gi?i h?n di?n tích nh?ng ng??i ta v?n c? g?ng "?u tiên" m?t ph?n nào ?ó cho màu xanh c?a cây c? nh? thêm vào nhà s?c s?ng và s? t??i m?i t? thiên nhiên.

Mu?n có m?t ti?u c?nh ??p trong nhà, b?n c?n bi?t k?t h?p nh?ng v?t li?u t? nhiên nh? s?i, ?á, cành cây khô... và cây c? sao cho h?p lý. Tùy vào di?n tích c?ng nh? ??c thù c?a t?ng không gian ki?n trúc và trí sáng t?o c?a b?n ?? ch?n ???c cách s?p ??t ti?u c?nh phù h?p nh?t. N?u là không gian nh?, b?n có th? ch?n kích c? v?a ph?i cho cây c?ng nh? các v?t trang trí khác. N?u là không gian l?n, nh?ng lo?i cây c?nh c? l?n ho?c bonsai có th? thích h?p ??t ? ti?u c?nh, v?a ?? ?i?u hòa không khí v?a t?o ?n t??ng ??c ?áo cho c?n nhà c?a b?n.

Dù là nhà ph?, dù bên ngoài là s? t?p n?p và náo nhi?t c?a ???ng ph? thì b?n hãy gi? cho ngôi nhà c?a mình chút bình yên và hi?n hòa ch?t l?c t? thiên nhiên khi?n cu?c s?ng c?a b?n d? ch?u và ý ngh?a h?n.

Sân v??n là ph?n quan tr?ng góp ph?n t?o nên v? ??p và phong th?y cho ngôi nhà c?a b?n. Vì v?y, v?i m?t sân v??n có c?nh quan ??p, phong th?y ?úng lu?t s? giúp b?n tho?i mái và may m?n h?n trong cu?c s?ng.

tieu canh trong nha

Ti?u c?nh sân v??n

Trong sân v??n có b? trí nhi?u cây c?i nên t?t nhiên chúng ??u thu?c hành M?c, nh?ng do màu s?c và hình dáng khác nhau, chúng còn có th? mang thêm nhi?u hành khác n?a, vì th? c?n phân bi?t và ph?i h?p t?t các hành v?i nhau.

 

Nh?ng lo?i cây có lá nh?n và màu ?? (hoa, lá, trái) ??u thu?c hành H?a và làm ?i?m nh?n n?i b?t, t?o s? thu hút và ?m áp, t?ng D??ng tính cho kho?ng sân ?ó. Vì th?, n?u gia ch? h?p v?i hành H?a, nên ??a các y?u t? này vào kho?ng sân, ??ng th?i t?o m?t s? vùng n?n ?? hành h?a n?i b?t, ví d? nh? b? trí m?ng t??ng ?á tr?ng ho?c vàng (Kim, Th?), k?t h?p m?t n??c (Th?y) ?? gi?m b?t tính h?a n?u v??ng quá.

Các ch?t li?u xây d?ng và hoàn thi?n b? m?t sân v??n nh? s?i cu?i, ?á, t?m ?an bê tông, g?ch lát ??u có màu thu?c v? hành Th? và c?n ??m b?o tính chân th?c c?a v?t li?u ?? hành Th? phát huy tác d?ng trung hòa Tr??ng Khí cho kho?ng sân ?ó.

N?u có ?i?u ki?n thì nên gi? nh?ng kho?ng tr?ng có s?i ?á ho?c b? m?t ??t tr?ng c? ph?ng, thay vì tr?ng cây quá nhi?u, vì chúng làm y?u t? Th? ???c tr?i r?ng và không b? chèn ép b?i nhi?u thành ph?n trang trí qua m?c.

V??n trong nhà ? khác v?i v??n tr?ng cây theo ki?u canh tác hay v??n ki?ng. Màu vàng và nâu, màu c?a ??t ?á là nh?ng gam màu ch? ??o d? dàng t?o nên m?t kho?ng sân v??n dung hòa Ng? hành thông qua hành Th? làm n?n t?ng. Trong khi ?ó, hành Kim v?n kh?c M?c xem ra có v? ít ???c ?a chu?ng trong b?ng màu s?c c?a sân v??n, nh?ng không có ngh?a là thi?u v?ng.

Nh?ng m?ng t??ng tr?ng, nh?ng b? khung - dàn leo b?ng kim lo?i, th?m chí bàn gh? màu tr?ng s? b? sung y?u t? Kim cho m?t khu v??n quá r?m r?p, làm sáng s?a không gian v?n thiên v? Âm do nhi?u bóng râm, và t?o nên nh?ng b? m?t b?t sáng t?t h?n là v?t d?ng s?m màu.

Hành Th?y (thông qua m?t n??c) trong khu v??n ?ông ph??ng luôn là m?t y?u t? g?n li?n v?i cây xanh (Th?y sinh M?c). Xét v? màu s?c, nh?ng m?ng cây ho?c ?á có màu xanh bi?n, màu ?en, v?t d?ng g? ho?c g?m s?n ?en ??u r?t d? dàng b? trí xen l?n trong v??n và t?o nên y?u t? Th?y.

Dùng Th?y ?i ?ôi v?i M?c giúp kho?ng sân hài hòa và phát huy t?t vai trò h? tr?, nuôi d??ng Sinh Khí c?a toàn nhà.

Khi nghiên c?u k? ng? hành và ph?i h?p chúng theo  quan ?i?m s?ng c?a gia ?ình b?n, b?n s? th?y yêu h?n ngôi nhà xinh x?n c?a mình và g?p nhi?u may m?n trong công vi?c. Hãy ?? m?i ngày trong t? ?m c?a mình là m?i phút giây th? giãn, hài lòng và tràn ??y yêu th??ng.

M?i Chi Ti?t Xin Liên h?:

D?ch v? ch?m sóc cây c?nh, di?t côn trùng t?i nhà, sân v??n, c? quan, nhà hàng, khách s?n.. T?n Phát

DC: 111 Tr??ng ??nh – Ph??ng 7 – Qu?n 3 – TPHCM.

DC V??n ??m: 191/87 Xã Phú S?n – Ch? Lách – B?n Tre.

DT:  0917.543.555

Email: Dichvuchamsoccaycanhtanphat@gmail.com – tuanckbonsai@yahoo.com.vn

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.