Dịch Vụ Chăm Sóc Cây Cảnh Tấn Phát

Hotline: 0917.543.555
My image My image My image

Liên Hệ

Loại Dịch Vụ
Bạn là khách hàng mới?
Địa chỉ email của bạn:

Tr??c tiên D?ch V? Tr?ng Cây Công Trình T?n Phát xin g?i ??n Quý khách hàng l?i chào trân tr?ng nh?t và l?i c?m ?n chân thành ??n quý v? ?ã, ?ang quan tâm ??n d?ch v? c?a chúng tôi. 

Cha ông ta khi tr?ng cây quanh nhà, t?o v??n, làm hoa viên... ngoài vi?c trang trí còn tính ??n l?i ích th?c t? nh? tr?ng làm thu?c, tr?ng rau xanh hay cây ?n trái ...

B? c?c cây xanh trong v??n nhà c?a ng??i Vi?t t??ng ??i t? do, linh ho?t theo t?ng hoàn c?nh và dùng cây c?i nh? m?t y?u t? phong th?y cho n?i c? trú. B?i c?ng nh? các thành ph?n khác trong không gian, cây xanh ch?u tác ??ng c?a môi tr??ng và thích ?ng v?i môi tr??ng thông qua bi?u hi?n hình th? cao - th?p, to - nh?, c?ng - m?m... là các ??c tính c?a nh?ng m?t ??i l?p trong âm d??ng và ng? hành sinh kh?c. Ch?n l?a cây xanh tr?ng trong nhà ? n?u hài hòa âm d??ng, ng? hành thì không nh?ng ?em l?i th?m m? cao mà còn thúc ??y sinh khí h?ng v??ng cho n?i c? ng?.Vì nhà ? trong ?ô th? ch?t h?p, ??t tr?ng cây tr? nên khan hi?m, vi?c ??a cây xanh vào n?i th?t r?t quan tr?ng ?? hình thành nên các c?nh quan thiên nhiên thu nh?, c?i thi?n môi tr??ng ? và ?i?u ch?nh lu?ng khí, ch?ng l?i các tác ??ng x?u t? bên ngoài.

cay xanh cong trinh

Trên th? gi?i n?i ti?ng v? ngh? thu?t sân v??n là các n??c Nh?t B?n, Trung Qu?c. V??n Nh?t B?n ??c s?c nh?t là tính t??ng tr?ng và tính cô ??ng th? hi?n trong ngh? thu?t c?m hoa (Ikebana) và b? c?c v??n Thi?n (Zen Garden) ??n gi?n, nh?ng ??y hàm súc, ?n d? qua t?ng b? c?c, nh? v??n khô -Karesansui, ch? v?i vài t?ng ?á và s?i cu?i th? hi?n quan h? Thiên - Ð?a - Nhân. Còn ngh? thu?t v??n Trung Qu?c l?i ch? y?u nh?n m?nh vi?c mô ph?ng t? nhiên và thay ??i tâm tr?ng cho ng??i th??ng ngo?n b?ng các th? pháp chia c?t, ?óng m?, r? ngo?t... mang nhi?u y?u t? x?p ??t.

Hi?n nay, nhi?u bi?t th? ? Vi?t Nam thiên v? phong cách v??n Nh?t B?n, nh?ng ???c l??c gi?n b?t nhi?u chi ti?t r??m rà, ít cây c?i h?n và ??a thêm m?t s? y?u t? nh? sàn g? ghép, ?èn ?á, máng d?n n??c... Tuy có khá nhi?u lo?i cây ?ang tr?ng ? ta v?n có xu?t x? t? kh?p n?i trên th? gi?i, nh?ng khi phát tri?n ? Vi?t Nam, chúng v?n ???c ch?n l?a và b? trí theo b?n s?c v?n hóa ??a ph??ng rõ r?t. Các ki?n trúc s? chuyên v? n?i th?t g?n ?ây có nh?ng nghiên c?u ?i sâu t?i s? phân b? cây xanh trong nhà trên c? s? không gian, th?i gian và ??c tính.

Cây xanh cho n?i th?t nên là nh?ng lo?i cây phù h?p v?i môi tr??ng s?ng ít ánh sáng tr?c ti?p và ch?u bóng râm. T?t nhiên trong ?i?u ki?n n?i th?t thì khó có lo?i cây nào b?n lâu mà ph?i th??ng xuyên luân chuy?n, ??a cây ra ngoài khí tr?i ho?c thay ??i th??ng xuyên thì cây m?i xanh t??i.

M?i Chi Ti?t Xin Liên h?:

D?ch v? ch?m sóc cây c?nh, di?t côn trùng t?i nhà, sân v??n, c? quan, nhà hàng, khách s?n.. T?n Phát

DC: 111 Tr??ng ??nh – Ph??ng 7 – Qu?n 3 – TPHCM.

DC V??n ??m: 191/87 Xã Phú S?n – Ch? Lách – B?n Tre.

DT:  0917.543.555

Email: Dichvuchamsoccaycanhtanphat@gmail.com – tuanckbonsai@yahoo.com.vn

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.